Yritysomaisuus ja omaisuuden ositus

Avioerolla tai puolison kuolemalla voi olla suuri taloudellinen merkitys ja pahimmassa tapauksessa ne voivat kaataa talouden. On jopa väitetty, että suomalaisen perheen pahin taloudellinen riski on avioero. Kysymys puolisoiden omaisuuden osituksesta saattaa tulla eteen joko avioerotilanteessa tai puolison kuoleman yhteydessä. Osapuolina osituksessa voivat siten olla eroavat puolisot tai kuolemantapauksessa leski ja ensiksi kuolleen puolison oikeudenomistajat. Huomattavaa on myös se, että osituksen osapuolilla on oikeus vaatia ositusta eikä tämä oikeus vanhene.

Ositus toimitetaan avioliittolaissa ja perintökaaressa säädetyillä tavoilla. Ositustapoja on kaksi: ns. sopimusositus ja toimitusositus. Sopimusositus on nimensä mukaisesti osapuolten sopimus osituksen sisällöstä. Toimitusosituksessa asianosaisen hakemuksen perusteella käräjäoikeuden määräämä pesän-jakaja suorittaa osituksen. Oikeus hakea pesänjakajaa on jokaisella pesän osakkaalla.


Ositusperusteen syntyminen ja ositettava omaisuus
Ositusperuste syntyy avioerohakemuksen vireille tullessa tai puolison kuollessa. Osituksen lähtökoh-ta on omaisuuden puolittaminen. Lähtökohtaisesti osituksen piiriin kuuluu kaikki se omaisuus tai sen tilalle tullut omaisuus ja tällaisen omaisuuden tuotto, joka puolisoilla oli ositusperusteen syntyessä. Yritysomaisuus ei tee tästä poikkeusta. Puolisot voivat kuitenkin sopia, että tästä avioliittolain puolittamisperiaatteesta poiketaan avioehtosopimuksin. Mikäli avioehtosopimuksella on suljettu pois puolison avio-oikeus, suoritetaan lähtökohtaisesti puolisoiden omaisuuden erottelu. Selvyyden vuoksi on vielä todettava, että uusi omaisuus, joka on saatu ositusperusteen syntyhetken jälkeen, ei kuulu ositettavan omaisuuden piiriin. Esimerkkinä mainittakoon vaikkapa ositusperusteen jälkeen saatu perintö, joka ei siis kuulu ositettaviin varoihin.


Puolison yritysomaisuus kuuluu siis lähtökohtaisesti aina ositettavaan varallisuuspiiriin. Yritysomaisuus voi olla esimerkiksi ammatinharjoittajan työvälineitä ja liike- ja toimitiloja, avoimen ja kommandiittiyhtiön yhtiöosuuksia tai osakeyhtiön osakkeita (lista ei ole tyhjentävä). Yritysomaisuuden arvostuskysymykset ja mahdollinen riita osituksen kohteesta sekä omasta työpaikasta, ovat perusteltuja syitä harkita avioehtosopimuksen laatimista.


Osituksen toteuttaminen
Mikäli puolisoilla ei ole avioehtosopimusta, toimitetaan ositus avioliittolain puolittamisperiaatetta noudattaen tiivistettynä siten, että selvitetään avio-oikeuden alaisen omaisuuden säästö laskemalla kummankin puolison varallisuus yhteen ja vähentämällä tästä summasta velat. Näin saatu nettosäästö jaetaan puoliksi. Tasinkoa toiselle puolisolle tai kuolinpesälle luovuttaa lähtökohtaisesti se puolisoista, kummalla on enemmän netto-omaisuutta.Avioehtosopimuksen vaikutuksista ositukseen
Nimiperiaatteen mukaisesti omaisuus, mikä puolisolla oli avioituessaan ja minkä hän on avioliiton aikana hankkinut, säilyy hänen omaisuutenaan myös avioliiton aikana. Avioliiton purkautuessa avioeroon tai puolison kuolemaan on toisella puolisolla ilman avioehtosopimusta avio-oikeus tällaiseen omaisuuteen. Ositus toimitetaan siis jakamalla nettovarallisuus tasan puolisoiden kesken.
Avioehtosopimuksella aviopuolisot voivat vaikuttaa tähän puolittamisperiaatteeseen eli siihen, miten omaisuus jaetaan osituksessa. Tavallisin avioehtosopimus on ns. molemminpuolin täysin avio-oikeuden poissulkeva sopimus. Tällöin ositustilanteessa vain puolisoiden yhteinen omaisuus ositetaan ja muutoin toimitetaan ns. omaisuuden erottelu, jossa kumpikin puoliso pitää oman omaisuuten-sa itsellään.

Yritysomaisuus saattaa muodostaa merkittävän osan ositettavasta omaisuudesta. Yritysomaisuuden säilymisen kannalta tällaisissa tapauksissa saattaa olla tarkoituksenmukaista, että avioehtosopimuksella määrätään, että toisella puolisoista ei ole avio-oikeutta tiettyyn yksilöityyn toiselle puolisoista kuuluvaan omaisuuteen.


Tulevaisuuden ennustaminen
Taloudellisia riskejä avioeron ja kuoleman varalle voi siis pienentää ja ennakoida sopimalla asioita ennakolta mahdollisimman tarkasti ja hyvissä ajoin. On hyvä muistaa, että teemme sopimuksia pahanpäivän varalle nimenomaan hyvinä aikoina. Avioehtosopimus on laadittava ja rekisteröitävä en-nen ositusperusteen syntymistä. Yleisellä tasolla hyvänä ohjenuorana voidaan pitää sitä, että mitä selkeämmin on omaisuuteensa liittyvät asiat järjestänyt, sitä vähemmän niistä myöhemmin tulee mahdollisia riidanaiheita. Oman työpaikkansa ja ammatinharjoittamisen edellytykset voi suojata tehokkaasti järkevästi mietityillä, oikea-aikaisilla ratkaisuilla. Härkää kannattaa tarttua sarvista tänään.Tuntematon tulevaisuus
Teemme sopimuksia nimenomaan pahanpäivän varalle. Unohtaa ei siis sovi muitakaan mahdollisia keinoja varautua yritysomaisuuden suojaamiseen erityistilanteita silmällä pitäen. Henkilöyhtiöissä yhtiösopimuksella ja osakeyhtiössä osakassopimuksella voidaan määritellä yksityiskohtaisesti, miten toimitaan mm. avioerotilanteessa tai kuolintapauksessa. Osakeyhtiön yhtiöjärjestykseen voidaan myös ottaa lunastuslauseke varmistamaan osakeomistuksen säilyminen yhtiön olemassa olevilla osakkailla. Lunastustilanteita silmällä pitäen lunastuslausekkeessa voidaan vastaavasti myös antaa ensisijainen lunastusoikeus yhtiölle.

Tuntemattomaan tulevaisuuteen voi varautua myös edunvalvontavaltakirjalla. Erityisesti yrittäjän on hyvä miettiä myös niitä tilanteita, missä oma toimintakyky ja terveys ovat siten heikentyneet, että yritystoiminnan jatkaminen tai omista asioista päättäminen ei ehkä enää ole mahdollista.
Avioehtosopimus on yksinkertaisin ja paras vaihtoehto, kun yrittäjäpuoliso haluaa varmistua, että yritysomaisuutta koskevista asioista on huolehdittu ajoissa etukäteen. Vuosien varrella tilanteet muuttuvat, joten ei pidä unohtaa, että sopimuksiakin tulee päivittää ja niitä voi myös muuttaa. Nordea Pankin vuonna 2010 Pohjoismaissa toteuttaman tutkimuksen mukaan avioehtosopimus on harvemmalla kuin yhdellä kahdeksasta pariskunnista. Avioliiton solmimista ja avioeroja kuvaavat tilastot kertovat koruttomalla tavalla, että ihmiselämässä kaikki on mahdollista.

Tuulikki Piikkilä
HM

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit